Vedtekter

VEDTEKTER FOR BERG OG SINGSAKER SKOLEKORPS (BSS)

Vedtatt på årsmøtet 11.03.1998
Revidert paragraf 3.6 på årsmøte 24.03.99
Revidert paragraf 5.1 på årsmøte 05.03.02

Berg og Singsaker skolekorps: Vedtekter

§ 1 ORGANISASJON

Korpset ble stiftet 26. mars 1952 som Berg Skoles Musikkorps. Det gikk over til å bli Berg og Singsaker skolekorps 11. mars 1998. Korpsets navn forkortes BSS.

Korpset er tilsluttet Trøndelag Krets av Norges Musikkorps Forbund (NMF).

§ 2 FORMÅL

BSS har som formål å vekke og utvikle barnas interesse for musikk gjennom musikalsk aktivitet. BSS skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for medlemmene.

BSS skal fremme forståelse for skolekorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning, særlig på barne- og ungdomsskolene som medlemmene går på, og i det lokale miljøet forøvrig.

§ 3 MEDLEMSKAP OG PLIKTER

3.1 Opptak av medlemmer
Medlemmer tas opp i korpset av korpsets styre. Korpset skal drive aktiv rekruttering av medlemmer blant elever ved Berg og Singsaker skoler. For medlemmer som ikke er fylt 15 år, må medlemskapet være skriftlig godkjent av foresatte.

Medlemskap gjelder for et skoleår av gangen og fornyes automatisk dersom ikke utmelding skjer. Ved opptak bestemmer styret når medlemskapet skal regnes fra.

Styret kan åpne for støttemedlemskap.

3.2 Forutsetning for medlemskap
Medlemmene tas opp av styret som omtalt i § 3.1. Medlemmene kan stå i korpset til 31. juli det året de fyller 19 år. Dersom et medlem da fortsatt går på videregående skole, kan det likevel fortsette i korpset til det har gått ut videregående skole.

Alle medlemmer plikter å følge BSSs, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak i denne rekkefølgen. ­Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende medlemsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre.

Nærmere spesifiserte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering i denne basen.

3.3 Plikter ved medlemskap
Medlemmene og deres foresatte er forpliktet til å delta i arrangementer og komiteer etter nærmere bestemmelser fra styret. Styret kan i visse tilfeller dispensere fra dette.

Medlemmene plikter å delta på samtlige øvelser og engasjement, såfremt de ikke er forhindret av tvingende grunn. Dirigenten eller korpsets leder skal i så fall underrettes i god tid på forhånd.

Et medlem kan ikke medvirke i andre musikalske aktiviteter som kolliderer med korpsets uten styrets eller dirigentens samtykke.

Det forventes at medlemmene er høflige, oppmerksomme, flittige og viser god oppførsel. Røyking, tobakk og alkohol tillates ikke i forbindelse med øvelser eller andre arrangementer i korpset.

Medlemmer som ikke følger det som her er nevnt under § 3.3, kan dirigenten vise bort for kortere tid. Ved gjentatte eller alvorlige forseelser skal styret og hjemmet orienteres. Styret avgjør dersom et medlem skal vises bort for lengre tid.

3.4 Lån og bruk av BSSs eiendeler
Instrumenter og uniformer leies ut til medlemmene mot kvittering. Instrumenter, uniformer, noter og andre effekter som korpset eier, skal behandles med forsiktighet og holdes i god stand. Skader som påføres effektene ved uaktsomhet medfører økonomisk ansvar for medlemmene/foresatte og skal erstattes. Medlemmene kan ikke låne videre noen av korpsets eiendeler.

Korpsets instrument og andre eiendeler kan ikke benyttes ved arrangementer utenfor BSSs regi uten styrets samtykke.

3.5 Kontingent og andre økonomiske forpliktelser
Styret fastsetter kontingenten. Kontingenten betales to ganger i året: 15. oktober og 15. februar. Styret kan gjøre unntak når økonomiske vansker er årsak til at kontingenten ikke betales innen fristen. Andre økonomiske forpliktelser skal medlemmene også oppfylle til fastsatte tider. Instrument- og uniformsleie fastsettes av styret.

3.6 Utmelding 1
Utmelding skal skje skriftlig til styret. Ved utmelding av et medlem under 15 år skal utmeldingen underskrives av foresatte. For medlemmer i hovedkorpset kan utmeldinger skje før skoleårets begynnelse, dvs før 15. august. For andre medlemmer kan utmelding skje to ganger i året, det er før start av høst- og vårsemester. Før høstsemesteret kan utmelding skje før 15. august, før vårsemesteret kan utmelding skje før 15. desember.

Utmelding er registrert når utmelding er mottatt av styret. Utmelding er godkjent når instrument, uniform og andre effekter er innlevert, jfr utmeldingsdelen av medlemsskjema. Utmelding fritar ikke for innbetaling av skyldig kontingent.

De som er registrert som medlemmer på nevnte datoer regnes som medlemmer og skal betale kontingent.

1: Endret på årsmøtet 24.mars 1999.

3.7 Permisjon
Permisjon kan innvilges av styret etter søknad. Permisjon innvilges for et på forhånd avtalt tidsrom, f. eks. ved midlertidig flytting, sykdom, tannregulering eller andre forhold som forhindrer medlemmet i å delta i korpsets musikalske aktiviteter. Vilkår for permisjonstiden fastsettes av styret.

3.8 Suspensjon og eksklusjon
Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter
gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. Musikkorpsets suspensjons‑ og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret i NMF.

§ 4 ÅRSMØTET

4.1 Status
Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling til årsmøte og innmelding av saker til årsmøtet
Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mars. Styret innkaller til årsmøtet minst 3 uker i forveien. Innkallingen skal inneholde forslag til dagsorden og saker som skal opp til behandling.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede krever det. Varsel skal da gis minst 2 uker i forveien.

Medlemmer som vil fremme saker til behandling på årsmøtet, må sende disse til styret. Slike saker må være styret i hende 4 uker før årsmøtet.

Årsberetning, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling, saker til behandling og endelig dagsorden sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet.

4.3 Tale-, forslags- og stemmerett
Tale-, forslags- og stemmerett har
· medlem som har fylt 15 år eller en av medlemmets foresatte
· en foresatt til medlem som er under 15 år
· En foresatt kan stemme for det antall medlemmer under 15 år som en er foresatt for.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

Tale- og forslagsrett har
· alle medlemmer, deres foresatte og støttemedlemmer

Talerett har
· representanter fra NMF og inviterte fra skolene.

4.4 Voteringer og vedtak
Gyldig vedtak krever absolutt flertall (mer enn halvparten av de avgitte stemmene).

Endringer i vedtektene kan ikke skje når mindre enn 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet har avgitt stemme.

4.5 Dagsorden
Årsmøtet har følgende obligatoriske dagsorden:
1. Navneopprop
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden, valg av møteledelse, referent og to protokollunderskrivere
4. Behandling og godkjenning av årsberetning og revidert regnskap
5. Behandling av innkomne saker og saker fra styret
6. Plan- og budsjett
7. Valg

4.6 Valg
Årsmøtet velger leder, styremedlemmer og varamedlem, en revisor med varamann og valgkomite bestående av 3 medlemmer. Leder velges for to år av gangen, styremedlemer og varamedlem for to år, revisor med varamann og valgkomite for et år. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

De som velges må være fylt 18 år og ha sagt seg villig til å motta verv. Valgbare til styret er foresatte og medlemmer.

§ 5
STYRET OG DETS OPPGAVER

5.1 Styrets sammensetning
Styret har følgende sammensetning:
Leder, sekretær, kasserer, materialforvalter og styremedlem. Styret har et varamedlem. Hovedkorpset velger en tillitsrepresentant over 15 år med personlig vara for et år av gangen. Denne møter som fullverdig representant i styret, men uten personlig ansvar.

5.2 Møte og talerett på styremøtene
Lederen leder møtene. Hvis lederen har forfall velges møteleder.

På styremøtene kan i tillegg til styret møte:
· dirigenter
· en kontaktperson utnevnt av Berg skole
· en kontaktperson utnevnt av Singsaker skole
Disse har tale- og forslagsrett.

5.3 Styremøtene; innkalling, vedtak og referat
Styret innkalles når leder eller minst to av styrets medlemmer finner det nødvendig. Styret bør avholde minst 6 møter i året.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er tilstede. I tilfelle stemmelikhet ved votering, har leder dobbeltstemme. Styrevedtak skal protokollføres. Referat med vedtak sendes styrets medlemmer.

5.4 Fullmakter
Leder eller sekretær med fullmakt fra leder undertegner korrespondansen. Leder eller kasserer anviser utbetalinger.

5.5 Styrets oppgaver
Styret har ansvaret for den daglige driften av korpset. Dette innebærer bl. a.:
· Skaffe midler til korpsets drift.
· Fastsette kontingent
· Foreslå tiltak i korpset og sette opp program for sesongen i samråd med dirigenten/musikalsk ansvarlig.
· Oppnevne de komiteer som til enhver tid ansees nødvendig for korpsets drift
· Følge opp vedtak fra årsmøtet

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns‑ og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

Styret skal tilrettelegge alle saker til fremleggelse for årsmøter og andre medlemsmøter og sørge for innkalling til slike.

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

Styret skal utarbeide plan og budsjett som legges fram for årsmøtet.

§6 UENIGHET OG TVISTER

Uenighet/tvister om vedtektene forelegges kretsstyret i NMF med forbundsstyret som ankeinstans

§ 7 OPPLØSNING AV KORPSET

Vedtak om oppløsning av korpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Minst 20 % av de stemmeberettigede må ha avgitt stemme.

Dersom ikke annet vedtas på det siste ordinære årsmøtet i korpset, skal ved oppløsning korpsets instrumenter og andre eiendeler samles inn og på en forsvarlig måte tas vare på, fortrinnsvis av Berg og /eller Singsaker skole, inntil nytt korps opprettes. Korpsets midler plasseres i bank på sperret rentebærende konto som disponeres av Berg og Singsaker skoler i samråd med FAU.

§ 8 UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND.

Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Minst 20 % av de stemmeberettigede må ha avgitt stemme. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via kretsen senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§ 9

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 11. mars 1998.

Berg og Singsaker skolekorps: Vedtekter

STATUTTER FOR UTDELING AV STJERNER, MEDALJER OG DIPLOMER

1. Medlemmet må ha vist god oppførsel, ha vært interessert og aktivt og møtt presist og regelmessige til øvelser, samspill og arrangementer.

2. Ansiennitet regnes halvårlig. Et skoleår regnes som et år. Permisjoner på 2 semester eller mer kommer som fratrekk i ansienniteten.

3. Stjerner utdeles etter 2, 3 og 4 års tjeneste.

4. Sølvmedalje oppnås etter 5 års tjeneste, gullmedalje etter 7 års tjeneste og hedersmedalje etter 10 års tjeneste. Medaljene utdeles på korpsets konserter eller andre egnede arrangementer.

5. Medlemmer som er i korpset enten til 31. juli det året de fyller 19 år eller til det er ferdig med videregående skole, og som har mer enn 7 års tjeneste, får korpsets diplom. Diplomet deles ut ved første passende anledning (konsert, hyggekveld e.l.) etter at medlemmet har sluttet.

6. Styret tildeler alle utmerkelser og kan gå utenfor ovennevnte bestemmelser når medlemmet av andre grunner kan komme i betraktning ved utmerkelsen.

7. Styret kan tildele utmerkelser til ikke‑korpsmedlemmer som det finner har gjort seg særlig fortjent til det.